นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย บ

น.ส. บงกชรัตน์ ธนาอัศวเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย บรรฑูรย์ ละอองศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นาย บรรณวิชญ์ พิมพานุวัตร

University of Manchester

กำลังเรียน

ดร. บรรพต ไม้งาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. บรรพตรี คมขำ

กำลังเรียน

ดร. บวร คูหิรัญ

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย บวร บุษยกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย บวร สุนทรพจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย บวรชัย ชัยจักร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

Georgia Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย บัญชา ศรีคำพา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. บัญชา อธิเบญญากุล (พิมลเศรษฐ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

รศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

University of Louis Pasteur

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย บัญญพนต์ จันโอ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย บัญญวัฒน์ จักรวาลพิทักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. บัญญัติ เล็กประเสริฐ

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. บัณฑิตา ฉัตรเท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. บัณฑิตา ผิวทองงาม

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บัณฑิตา เถื่อนกูล

กำลังเรียน

น.ส. บัณฑิตา เทียมญาติ

กำลังเรียน

นาย บัลลังก์ ธัชชัย

กำลังเรียน

น.ส. บัวขาว หงษาชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. บำรุง พ่วงเกิด

University of Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส. บำรุง พวงศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
ลาออก

น.ส. บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ (บุญทา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย บุญช่วย สุนทรวรจิต (โคตะวงศ์)

University of Massachusetts Amherst

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ

Kings College, London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย บุญญากร ศรีศาศวัตกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

น.ส. บุญญาพร โตดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. บุญฑริกา กาญจนบุษย์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บุญนิศา ภัสสรารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว

University of Illinois at Chicago

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

น.ส. บุญยวีร์ ช่อชูหิรัญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

ดร. บุญรอด ยุทธานันท์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

นาย บุญรักษา เกียรติหิรัญกุล

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ออกจากโครงการ

นาย บุญรัตน์ กันจู

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

ดร. บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. บุญฤทธิ์ อินทิยศ

Virginia Tech

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย บุญฤทธิ์ เลิศเกรียงไกรยิ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย บุญสม จินดาศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รศ. ดร. บุญเสฐียร บุญสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. บุญเฮียง พรมดอนกอย

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ. ดร. บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย บุณฑริก บริสุทธิ์

Moscow State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. บุณฑริกา แซ่โล้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. บุณฑรีก์ ชมหอม

University of St Andrews

กำลังเรียน

น.ส. บุณธิดา ด่านรัชตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุตรชนก กงเกตุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

ดร. บุปผา เพชรรัตน์ (ผ่องศรี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

นาย บุปผา ไพศาลนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย บุรัสกร พงศ์ทิพย์พิทักษ์

Imperial College London

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย บุรินทร์ สุดิษฐพงษ์

The University of Sheffield

กำลังเรียน

ผศ. ดร. บุรินทร์ อัศวพิภพ

University of Massachusetts Amherst

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย บุริศร์ ทองน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุษกร พฤกษารัตน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษกร เอี๊ยวเจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. บุษบา บุญเซ่ง

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุษบา คาร์เมอร์

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร. บุษรา พัฒนศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. บุษราพร คณาวัฒนกุล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษราภรณ์ เมฆมุกดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บูรณ์สุดา วราอัศวปตี

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร

Queens University Belfast

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่