นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย บ

น.ส. บงกชรัตน์ ธนาอัศวเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย บรรฑูรย์ ละอองศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นาย บรรณวิชญ์ พิมพานุวัตร

กำลังเรียน

ดร. บรรพต ไม้งาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. บรรพตรี คมขำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. บวร คูหิรัญ

North Carolina State University

สำเร็จการศึกษา

นาย บวร บุษยกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย บวร สุนทรพจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย บวรชัย ชัยจักร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

Georgia Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย บัญชา ศรีคำพา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. บัญชา อธิเบญญากุล (พิมลเศรษฐ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

รศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

University of Louis Pasteur

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย บัญญพนต์ จันโอ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย บัญญวัฒน์ จักรวาลพิทักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. บัญญัติ เล็กประเสริฐ

The University of Nottingham

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. บัณฑิตา ฉัตรเท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. บัณฑิตา ผิวทองงาม

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บัณฑิตา เถื่อนกูล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. บัณฑิตา เทียมญาติ

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

นาย บัลลังก์ ธัชชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. บัวขาว หงษาชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. บำรุง พ่วงเกิด

University of Wales

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส. บำรุง พวงศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

น.ส. บุญจิรา บุญทา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย บุญช่วย สุนทรวรจิต (โคตะวงศ์)

University of Massachusetts Amherst

สำเร็จการศึกษา

รศ. ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ

Kings College, London

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย บุญญากร ศรีศาศวัตกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. บุญญาพร โตดี

กำลังเรียน

น.ส. บุญฑริกา กาญจนบุษย์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บุญนิศา ภัสสรารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย บุญพิทักษ์ เดี่ยวพิทักษ์สกุล

University of Manchester

พักการศึกษา

ดร. บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

น.ส. บุญยวีร์ ช่อชูหิรัญ

กำลังเรียน

ดร. บุญรอด ยุทธานันท์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

นาย บุญรักษา เกียรติหิรัญกุล

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย บุญรัตน์ กันจู

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

ดร. บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

ดร. บุญฤทธิ์ อินทิยศ

Virginia Tech

ปฎิบัติงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย บุญฤทธิ์ เลิศเกรียงไกรยิ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย บุญสม จินดาศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รศ. ดร. บุญเสฐียร บุญสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. บุญเฮียง พรมดอนกอย

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ. ดร. บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

Michigan State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย บุณฑริก บริสุทธิ์

Moscow State University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. บุณฑริกา แซ่โล้

กำลังเรียน

น.ส. บุณฑรีก์ ชมหอม

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. บุณธิดา ด่านรัชตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุตรชนก กงเกตุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. บุปผา เพชรรัตน์ (ผ่องศรี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

นาย บุปผา ไพศาลนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย บุรัสกร พงศ์ทิพย์พิทักษ์

รอนักศึกษาแจ้ง

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย บุรินทร์ สุดิษฐพงษ์

The University of Sheffield

กำลังเรียน

ผศ. ดร. บุรินทร์ อัศวพิภพ

University of Massachusetts Amherst

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย บุริศร์ ทองน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุษกร พฤกษารัตน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษกร เอี๊ยวเจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. บุษบา บุญเซ่ง

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

ดร. บุษบา คาร์เมอร์

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร. บุษรา พัฒนศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. บุษราพร คณาวัฒนกุล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษราภรณ์ เมฆมุกดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บูรณ์สุดา วราอัศวปตี

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร

Queens University Belfast

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่