นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ต

น.ส. ตรีประภา เพ็งไธสง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ตรีภพ สนิ

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. ตรีรัตน์ ศรีวิพัฒน์

กำลังเรียน

น.ส. ตรีวรัตม์ (เจียวรินทร์) รุจิเกียรติโชค (จันทร์นนท์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. ตฤณ อินทรประสงค์

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นาย ตะลันต์ จันเหม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ตะวัน เศษตะราช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ตะวันฉัตร สีมันตธรรมกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ตามใจ สิริขจรวลี (แซ่หลี)

Ritsumeikan University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ติชิลา พัชรดำรงกุล

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ตีรณัตน์ เพ็งอุบล

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ตุลากร นวลศรี

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ต่อศักดิ์ สีลานันท์

Iowa State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ต้องหทัย ไพรัตน์

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน