นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ด

นาย ดนัย พลายสถิตย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ดนิตา(ปิยะมาศ) ชื่นอารมณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย ดนุช พลายสถิตย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ดนุชพงศ์ พิมพ์บุญมา

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. ดมิสา กะมินสิน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช (แก้วจินดา)

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. ดรุณี สู้รักรัมย์

Ludwig-Maximillians - Universitat Munchen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ดรุณี บุรีภักดี ลอว์สัน

University of Tennessee, Knoyville.

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ดลภาค พรนพรัตน์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ดวงกมล พบครุฑ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ดวงกมล เบ้าวัน

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ดวงกมล เผือกขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงทิพย์ ไตรศรีวิรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. ดวงนภา ก่อวนิช

Utrecht University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ดวงพร วนาพรรณ์

Purdue University

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงพร เครสปี้ (เยี่ยมสวัสดิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. ดวงฤดี ขวัญนิมิตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

ดร. ดวงฤดี ธารรำลึก

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ดวงฤทัย จารุกานนท์

University of Kassel

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาง ดวงเดือน เทพนวล (หินสิน)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ดวงเดือน ไชยเวช

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ดวงใจ ธนวัษวนนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา

Liverpool John Moores University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ดอนนี่ พัสสาหรี่

Pennsylvania State University

กำลังเรียน

น.ส. ดาราพร รินทะรักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมวิชาการเกษตร

ดร. ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ

Kagoshima University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง

University and INSA of Rouen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ดาราวรรณ สำราญวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ดาริน ฉิ่งสูงเนิน (อ่อนขาว)

มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

น.ส. ดารินทร์ ม่วงไทย

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย ดิศทัต แพทยานนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ดิษยพงศ์ ใจหนักแน่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ดิษยา ศรีนุติยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

นาย ดิเรก พรหมสาขา ณ สกลนคร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ดุลยวัชร์ ดุลยพิสุทธิ์

sungkyunkwan university

กำลังเรียน

นาย ดุสิต บุญมีก่ำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ด้าว เสาร์ทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ