นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฑ

ดร. ฑิตยา ยุทธเลขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)