นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ญ

นาย ญัดติพงษ์ แก้วคำจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ญาณนันท์ มาธิ

กำลังเรียน

นาย ญาณภัทร ทองร่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ญาณวรรณ วงศ์ไชย

University of Connecticut

สำเร็จการศึกษา

นาย ญาณวรุตม์ สร้อยเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ญาณวุฒิ(ธเนศ) หมานมานะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ญาณิน แจ่มใส

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ญาณินท์ แสงพันธ์

กำลังเรียน

น.ส. ญาณิศา โอฬารานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ญาณี วุฒินิติกรกิจ

Imperial College London

พักการศึกษา

น.ส. ญานิกา ตรีประภากร

ร.ร.สุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ