นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฌ

น.ส. ฌัลลิกา ยกศิริ

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ฌาดา จันทรจำนง

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฌีวาตรา (ชุติมา) ตาลชัย

Columbia University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย