นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฉ

นาย ฉกาจ บริบูรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ฉลองรัฐ แดงงาม

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฉลองรัตน์ โนรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ฉวีวรรณ คงแก้ว (รักดี)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. ฉัตร ปณิธิพงศ์วุฒิ(สุขะมงคล)

University of North Texas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ฉัตรชบา พรหมมะ

East China Normal University

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ฉัตรชัย งามเรียบสกุล

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย ฉัตรชัย นราวิสุทธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย ฉัตรชัย ไตรสัจจ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ฉัตรชัย การะพงษ์

Missouri University of Science and Technology

กำลังเรียน

นาย ฉัตรชัย ชุ่มจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ฉัตรทอง ยุบลพันธ์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ฉัตรนภา ทองประชุม

Freie University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย ฉัตรพล ชัยมงคล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย ฉัตริน หมื่นสุกแสง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ฉันชนก สุดตา

Pitzer College

กำลังเรียน

ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. ฉันทนา เคนศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส. ฉันทมาลินี ฉันทรางกูร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

น.ส. ฉันทลักษณา ฉันทรางกูร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

นาย ฉันทวุฒิ เจตจำนงค์

กำลังเรียน

น.ส. ฉันท์ชนิศ อรุโณทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ