นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย จ

ดร. จงกล จารุภัทรากร

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. จงจิต ดวงมาลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. จงจิต ตรีกุล

กำลังเรียน

ผศ. ดร. จงดี ธรรมเขต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย จณัตว์ ธนาวณิช

กำลังเรียน

น.ส. จณิตตา สุกิจปาณีนิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จณิสตา ใจสุทธิ

กำลังเรียน

นาย จตุพงษ์ พลจรัส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย จตุพร คำปัญโญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. จตุพร ทองศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย จตุพร นามบุปผา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จตุพร พันตรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. จตุพล คำปวนสาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย จตุพล คำมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. จตุรงค์ สุภาพพร้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย จตุรนต์ วัฒนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จตุรภัทร อุ่นอนันต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จนัส ธรรมวิทยสกุล

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จรงค์ บัวจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จรดล จันทร์สว่าง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. จรส พินจงสกุลดิษฐ์

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย จรัญ ยะฝา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

น.ส. จรัสศรี ประสงค์สุข

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. จริน โอษะคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. จรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล

University of Manchester

สำเร็จการศึกษา
กรมควบคุมมลพิษ

น.ส. จริยา วิโรจนะดารา

Linkoping University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

รศ. ดร. จริยา อุ่ยยะเสถียร

University of Colorado at Denver

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จริยา พรไพรัช/สละสิทธิ์

ออกจากโครงการ

ดร. จริยา ร่มสายหยุด

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส. จริยากร แจ้งใจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. จริยาภรณ์ สังขวร

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. จอมขวัญ กระภูฤทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย จอมณรงค์ เลิศสุวรรณ

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร

University of Cologne

กำลังเรียน

นาย จอมพรรค นวลดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. จักรกริช อนันตศรัณย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นาย จักรกฤษ บัวว้อง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษ ศุกระมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษ หนูมาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย จักรกฤษณ์ เนตรแก้ว

กำลังเรียน

นาย จักรกฤษณ์ เสริมแก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษณ์ แดงแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย จักรกฤษณ์ แสงทวี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย จักรธิป วีรวิทยาเศรษฐ์

พักการศึกษา

นาย จักรพงศ์ ชมกลิ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรพงษ์ เมืองทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย จักรพรรดิ ขาวเอี่ยม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย จักรพันธุ ดีใหญ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. จักรพันธุ์ เนรังษี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จักรภัทร พาลุกา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย จักรราช คงทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย จักรา อัศวลาภสกุล

Greene’s Tutorial College

กำลังเรียน

นาย จักริน ลิ้มวงศ์ยุติ

University of California at Santa Barbara

กำลังเรียน

นาย จักรี นันทดิลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จักรี ศรีวิชา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักร์ อินแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. จัญจุดา อุ่นเรืองศรี

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จันจิรา รุจิรวณิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. จันฒิมา มากมูล

Mannheim Universität

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จันทนี มโนน้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน

Kings College, London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

น.ส. จันทร์ทิพย์ อินธาระ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. จันทร์ทิภา จบศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. จันทร์วรางค์ เรืองปัถย์ (ช้างแก้ว)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ศ. ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. จันทิมา ฉวาง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จันทิมา ปิยะพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จันทิรา ฉิมเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. จันทิรา ปัญญา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. จันทิรา อ่ำอินทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จารีนา ธารนุเคราะห์

กำลังเรียน

นาย จารึก ศรีวิชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จารุ เตชะเลิศไพศาล

Texas A&M University

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

น.ส. จารุจิตต์ ศิริภักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย จารุพัฒน์ วงษ์พานิช

กำลังเรียน

น.ส. จารุวรรณ จูฑะมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จารุวรรณ อมตะวงศ์

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

ดร. จารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์

Colorado State University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ผศ. จารุวรรณ์ วงบุตดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. จารุวัลย์ หวังวัฒนากูล

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จารุเนตร แซ่ลิ่ม

Brown University

กำลังเรียน

นาย จำนงศักดิ์ จันทมนตรี

Purdue University

ออกจากโครงการ

ดร. จำเริญตา ปริญญาธารมาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จิณณวัตร จงคุ้มครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. จิณณวัตร เจตน์จรุงกิจ

University of Exeter

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. จิณห์นิภา ทองทา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. จิณห์นิภากาญจน์ แก้วคงยศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จิดาภา จันทรเมธากุล

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จิดาภา ละครวัฒน์

กำลังเรียน

น.ส. จิดาภา วัชรกิตติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. จิตกร ผลโยญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. จิตชนก วังขนาย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. จิตตรียา ตันสกุล

University of California at Santa Cruz

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จิตติ นิยมพานิช

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย จิตติ สืบพันธ์โพธิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน
[12 3  >>