นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย จ

ดร. จงกล จารุภัทรากร

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. จงจิต ดวงมาลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. จงดี ธรรมเขต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย จณัตว์ ธนาวณิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. จณิตตา สุกิจปาณีนิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จณิสตา ใจสุทธิ

กำลังเรียน

นาย จตุพงษ์ พลจรัส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย จตุพร คำปัญโญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. จตุพร ทองศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย จตุพร นามบุปผา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จตุพร พันตรี

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

นาย จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. จตุพล คำปวนสาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย จตุพล คำมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. จตุรงค์ สุภาพพร้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย จตุรนต์ วัฒนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จตุรภัทร อุ่นอนันต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จนัส ธรรมวิทยสกุล

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จรงค์ บัวจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จรดล จันทร์สว่าง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. จรส พินจงสกุลดิษฐ์

The University of Nottingham

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย จรัญ ยะฝา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

น.ส. จรัสศรี ประสงค์สุข

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

ผศ. จริน โอษะคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. จรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล

University of Manchester

สำเร็จการศึกษา
กรมควบคุมมลพิษ

น.ส. จริยา วิโรจนะดารา

Linkoping University

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. จริยา อุ่ยยะเสถียร

University of Colorado at Denver

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จริยา พรไพรัช/สละสิทธิ์

ออกจากโครงการ

ดร. จริยา ร่มสายหยุด

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส. จริยากร แจ้งใจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. จริยาภรณ์ สังขวร

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. จอมขวัญ กระภูฤทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย จอมณรงค์ เลิศสุวรรณ

University of Delaware

กำลังเรียน

นาย จอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร

University of Cologne

กำลังเรียน

นาย จอมพรรค นวลดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. จักรกริช อนันตศรัณย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นาย จักรกฤษ บัวว้อง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษ ศุกระมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษณ์ เนตรแก้ว

Universite Rennes 1

กำลังเรียน

นาย จักรกฤษณ์ เสริมแก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษณ์ แดงแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จักรกฤษณ์ แสงทวี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย จักรธิป วีรวิทยาเศรษฐ์

พักการศึกษา

นาย จักรพงศ์ ชมกลิ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรพงษ์ เมืองทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

นาย จักรพรรดิ ขาวเอี่ยม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย จักรพันธุ ดีใหญ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. จักรพันธุ์ เนรังษี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย จักรภัทร พาลุกา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย จักรราช คงทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย จักรา อัศวลาภสกุล

Greene’s Tutorial College

กำลังเรียน

นาย จักริน ลิ้มวงศ์ยุติ

University of California at Santa Barbara

กำลังเรียน

นาย จักรี นันทดิลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จักรี ศรีวิชา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักร์ อินแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. จัญจุดา อุ่นเรืองศรี

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

ดร. จันจิรา รุจิรวณิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. จันฒิมา มากมูล

Mannheim Universität

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จันทนี มโนน้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน

Kings College, London

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

น.ส. จันทร์ทิพย์ อินธาระ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. จันทร์ทิภา จบศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า

Virginia Polytechnic Institute State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. จันทิมา ฉวาง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จันทิมา ปิยะพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จันทิรา ฉิมเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. จันทิรา ปัญญา

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. จันทิรา อ่ำอินทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. จารีนา ธารนุเคราะห์

กำลังเรียน

นาย จารึก ศรีวิชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จารุ เตชะเลิศไพศาล

Texas A&M University

กำลังเรียน

น.ส. จารุจิตต์ ศิริภักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย จารุพัฒน์ วงษ์พานิช

The University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. จารุวรรณ จูฑะมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จารุวรรณ อมตะวงศ์

University of California, Irvine

กำลังเรียน

น.ส. จารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์

Colorado State University

กำลังเรียน

ผศ. จารุวรรณ์ วงบุตดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. จารุเนตร แซ่ลิ่ม

Brown University

กำลังเรียน

นาย จำนงศักดิ์ จันทมนตรี

Purdue University

ออกจากโครงการ

ดร. จำเริญตา ปริญญาธารมาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย จิณณวัตร จงคุ้มครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย จิณณวัตร เจตน์จรุงกิจ

University of Exeter

กำลังเรียน

น.ส. จิณห์นิภา ทองทา

มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. จิณห์นิภากาญจน์ แก้วคงยศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จิดาภา จันทรเมธากุล

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จิดาภา ละครวัฒน์

กำลังเรียน

น.ส. จิดาภา วัชรกิตติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. จิตกร ผลโยญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. จิตชนก วังขนาย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. จิตตรียา ตันสกุล

University of California at Santa Cruz

สำเร็จการศึกษา

นาย จิตติ นิยมพานิช

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. จิตตินาถ รัตนมุง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย จิตติภัทร ผสมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จิตติมา พลบุบผา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ
[12 3  >>