นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ค

น.ส. คคนางค์ ลิ้มศาสนกิจ

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

นาย คคนานต์ สินมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย คงศักดิ์ ดอกบัว

อื่น ๆ

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. คงเดช สวาสดิ์พันธ์

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย คชานนท์ นิรันดร์พงศ์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย คณนาถ  เสียงเสนาะ

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. คณะปริญ อริยวงศ์

University Grenoble Alpes

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. คณัสนันท์ พลรัตน์

กำลังเรียน

น.ส. คณาณัฐ นาคสมบูรณ์

University of Amsterdam

กำลังเรียน

นาย คณิฌา สาอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. คณิต มุกดาใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย คณิต แวงวาสิต

มหาลัยวิทยาลัยขอนเเก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย คณิต ตำนานทอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. คณิตา รุ่งหิรัญรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย คณิติน คำน้อง

กำลังเรียน

นาย คณิศร นวลเต็ม

กำลังเรียน

นาย คณิศร แก้วศรีทอง

กำลังเรียน

นาย คณิศร บุญฤทธิ์

กำลังเรียน

นาย คณุตม์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย คธาวุธ ฉั่วศิริพัฒนา

University of Newcastle

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นาย คมกริช พิมพ์นนท์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย คมกฤษ โมราราช

Korolinka Institute

กำลังเรียน

นาย คมน์สิทธิ์ โอภาเฉลิมพันธ์

New York University

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

นาย คมพันธ์ วงศ์ปัญญาภรณ์

Colorado State University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. คมสัน เทียนสมจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. คมสันต์ สุทธิสินทอง

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ครรชิต สอสิริกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ครรชิต ระแหง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ครองขวัญ ธรรมทินนะ

กำลังเรียน

ผศ. ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์

Technical University Munich

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. คัทลียา เพชรสิงห์

University of Oxford

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. ดร. คัมภีร์ พรหมพราย

Ohio state University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย คัมภีร์ สุวรรณทัศน์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย คามิน กาญจนาประดิษฐ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย คามิน ศิริวัฒน์เวชกุล

Charite-Universitatsmedizin Berlin

กำลังเรียน

นาย คำรณ วชิระประสิทธิ์

University of Cambridge

กำลังเรียน

ผศ. ดร. คำรณ เมฆฉาย

University of Maryland at college Park

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย คำรัตน์ บุญยรัตนกลิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. คำสิงห์ นนเลาพล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย คิมหันต์ ตันติกวินวงศ์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. คุลิกา พิทักษ์สินสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. คเชนทร์ แดงอุดม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. ดร. คเณศ วงษ์ระวี

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน