นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ค

น.ส. คคนางค์ ลิ้มศาสนกิจ

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

นาย คคนานต์ สินมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย คงศักดิ์ ดอกบัว

อื่น ๆ

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย คงเดช สวาสดิ์พันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย คชานนท์ นิรันดร์พงศ์

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

นาย คณนาถ  เสียงเสนาะ

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย คณะปริญ อริยวงศ์

Linkoping University

กำลังเรียน

น.ส. คณัสนันท์ พลรัตน์

กำลังเรียน

น.ส. คณาณัฐ นาคสมบูรณ์

University of Amsterdam

กำลังเรียน

นาย คณิฌา สาอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. คณิต มุกดาใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย คณิต แวงวาสิต

สำเร็จการศึกษา

น.ส. คณิตา รุ่งหิรัญรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย คณิติน คำน้อง

กำลังเรียน

นาย คณิศร นวลเต็ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย คณิศร แก้วศรีทอง

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย คณิศร จิตรานุรักษ์สกุล (ไม่มีชื่อที่จุฬา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย คณุตม์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย คธาวุธ ฉั่วศิริพัฒนา

University of Newcastle

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นาย คมกริช พิมพ์นนท์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย คมกฤษ โมราราช

Korolinka Institute

กำลังเรียน

นาย คมน์สิทธิ์ โอภาเฉลิมพันธ์

New York University

กำลังเรียน

นาย คมพันธ์ วงศ์ปัญญาภรณ์

Colorado State University

ออกจากโครงการ

ดร. คมสัน เทียนสมจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. คมสันต์ สุทธิสินทอง

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ครองขวัญ ธรรมทินนะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

ผศ. ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์

Technical University Munich

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. คัทลียา เพชรสิงห์

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน

University of Heidelberg

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. ดร. คัมภีร์ พรหมพราย

Ohio state University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย คัมภีร์ สุวรรณทัศน์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย คามิน กาญจนาประดิษฐ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย คามิน ศิริวัฒน์เวชกุล

Charite-Universitatsmedizin Berlin

กำลังเรียน

นาย คำรณ วชิระประสิทธิ์

University of Cambridge

กำลังเรียน

ดร. คำรณ เมฆฉาย

University of Maryland at college Park

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย คำรัตน์ บุญยรัตนกลิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. คำสิงห์ นนเลาพล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. คเชนทร์ แดงอุดม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. คเณศ วงษ์ระวี

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา