รางวัลที่บัณฑิต พสวท.ได้รับ

Posted in บัณฑิตพสวท. ได้รับรางวัล

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นชัด
1.ศ.ดร. ธีรยุทธวิไลวัลย์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2557
2. ศ.ดร. พิมพ์ใจใจเย็นได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2558

 

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
1. ดร. ประสาทกิตตะคุระได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2540
2. ศ. ดร สนองเอกสิทธิ์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2542
3. ศดร ธีรยุทธวิไลวัลย์ได้รับรางวัลนัก วิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2543
4. ศ ดร มงคลสุขวัฒนาศรีนิรันดร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี 2545
5. รศ ดร รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2546
6. รศ ดร พลังพลคงเสรีได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2546
7. ผศ. ดร เทียนทองทองพันชั่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2547
8. รศดร. สุพลอนันตารับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2547
9. รศ. ดร มัลลิกากาเจริญสุธาสินีได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2547
10. ศ. ดร. ชูกิจลิมปิจำนงค์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2548
11. ศ.ดร. พิมพ์ใจใจเย็นได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2548
12. รศ.ดร. พวงรัตน์ไพเราะได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2549
13. รศ.ดร. อภินภัสรุจิวัตร์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2549
14. รศ.ดร. วินิชพรมอารักษ์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2550
15. รศ.ดร. สาธิตแซ่ย์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2551
16. ผศ.ดร. เครือข่ายย์จันทร์แก้วได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2553
17. รศ.ดร. ยงยุทธเหล่าศิริศิริราชได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2554
18. ผศ.ดร. วรวัฒน์รับวาสนาได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี 2555
19. ผศ. ดร. ดวงกมลเบ้าวันรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี 2556
20. รศ. ดร วิทยาเงินแท้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ปี พ.ศ. 2556
21. ดร. เพียงพักตร์สุขรักษ์ได้รับรางวัลนัก วิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ. 2558
22. ดร พนิดาสุรวัฒนาวงศ์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ. 2559
23. ผศ. ดร. บูรพาสังวรได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี 2560

 
2. รางวัล L'OREAL สำหรับผู้หญิงในวิทยาศาสตร์ปรับได้
1. ศ. ดร. พิมพ์ใจใจเย็นได้รับรางวัลปี 2546
2. รศ. ดร. พรรณิกาเนียมทรัพย์ได้รับ รางวัลปี พ.ศ. 2547
3. รศ. ดร. มัลลิกาเจริญสุทธาสินีได้รับ รางวัลปี พ.ศ. 2547
4. รศ ดร. วรวีร์โฮเว่นได้รับรางวัลปี 2551
 
3. รางวัลยูเนสโกลอรีอัลติดตามสำหรับหญิงสาวในชีวิตวิทยาศาสตร์พอดี
1. ดร. เกตุศิริเกื้อเส็งได้รับรางวัลปี 2547 (เสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ)
 
4. รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษL'Oréal Woman Scientist Crystal Award
1. ศ. พิมพ์ใจใจเย็นได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2560
 

5. รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
1.
ดร. จันทร์จิราสินท้าวโยธินได้รับรางวัลปี 2546
2. ดร. อศิราเฟื่องฟูชาติได้รับรางวัลปี 2548

 

6. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นเยาว์ระดับสากลของ UNESCO ได้รับ
1. ศ. ดร. ปิยะพงศ์เนียมทรัพย์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาคณิตศาสตร์ประจำปี 2546
2.
ศ. ดร. ชูกิจลิมปิยนงค์ได้ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาฟิสิกส์ประจำปี 2547

 

7. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นชัด
1. รศ. ดร. รัตติกรยิ้มนิรัลได้รับรางวัลปี 2548

 
8. รางวัลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่
1. ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ.2547
2. รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในหมวดรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ.2547
3. ดร.ผกามาศ แซ่หว่อง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547
4. ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547
5. ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช ประจำปี 2555
 
9. รางวัลผลงานบริการเพื่อการศึกษาและสังคม ได้แก่
1. ผศ.ดร.อรรถกฤติ ฉัตรภูต ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.พิเชษฐ กิจธารา ทีมงานบริหารเว็บไซด์วิชาการดอทคอม (Vcharkarn.com) ได้รับรางวัลเว็บไซด์ด้านส่งเสริมการศึกษาดีเด่น 2 ปีซ้อน ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
10. รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ได้แก่
1. รศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร ได้รับรางวัลประจำปี 2549
 
11. รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์ที่ได้รับ
1. กศดร. พลังพลคงได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์รางวัลประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
2. ผศ.ดร. เทียนทองทองสห  ภาควิชาเคมีได้รับรางวัลการบรรยายหลักสูตรแกนกลางแห่งเอเชียจากโครงการใหม่ของเอเชียนแกนระยะที่เกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ที่ทันสมัยในเอเชียประเทศไต้หวัน