บัณฑิตที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น
สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
 
ศาสตาจารย์ ดร. ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ศาสตราจารย์ ดร. กิจการ พรหมมา
สาขาธรณีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

 

ศาสตราจารย์ ดร. วินิช พรมอารักษ์
สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

ศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

ศาสตราจารย์ ดร. จตุพร วิทยาคุม
สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

ศาสตราจารย์ ดร. ยศนันต์ มีมาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร. นงนุช เหมืองสิน
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย