เจ้าหน้าที่ พสวท.

 

    

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

(ผู้อำนวยการ สสวท.)

 

 

       

ดวงสมร คล่องสารา 

(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.)

 

                         ดร.พรชัย อินทร์ฉาย

(รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.)

(รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย พสวท.)

 

        ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ

      (พสวท. มัธยมศึกษา)

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โสภา แย้มทองคำ

(พสวท. มัธยมศึกษา)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          วิจิตรา บุญเสริม  

          (พสวท. มัธยม)

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       วราภรณ์ ต.วัฒนผล

(ศูนย์ประสานและบูรณาการทุนฯ)

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

นาจระภี ตัณฑกุล 

(พสวท. อุดมศึกษาภายในประเทศ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      สุภางค์ ศิริทรัพย์จนันท์

      (ทุนอื่น,ต่างประเทศ)

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ณัฐนิชา ศิริรัตน์

(ศูนย์ประสานและบูรณาการทุนฯ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      ยศพงษ์ ทิพย์เที่ยงแท้

         (ทุนการศึกษา)

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         วิวาภร สุดแสวง

     (พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา ส่วนทุนวิจัยแรกบรรจุ)

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           กฤษณ์ สิงนวล

      (พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา)

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

       ดร.วิลานี สุชีวบริพนธ์

       (พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา)

        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 พิมลา  ศรีวสุธากุล พสวท.

 (พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา ส่วนทุนวิจัยแรกบรรจุ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 สุพนิดา  ศิริเลิศ พสวท.

 (พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา ส่วนทุนวิจัยแรกบรรจุ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นิธิพัฒน์ จันทรสุทธิบวร

 (ศูนย์ประสานและบูรณาการทุนฯ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มิตรชัย คำงอก

(สารสนเทศ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฐิตารีย์ อานัติ

(ทุนการศึกษา)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สุประดิษฐ์ สะอาด

(กฎหมาย)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อัญชลี เฮงจู

(งานสารบรรญ) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สืบพงศ์ ปานเพียรกุลภัค 

ศูนย์ประสานฯ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ชุมพล จันทะลา

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เพียงรวี ทองนุ่น

พสวท. มัธยม (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.