เจ้าหน้าที่ พสวท.

 

รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
(ผู้อำนวยการ สสวท.)

 

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.)

 

ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.)

    
ดวงสมร คล่องสารา
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.)

 

 

   
นวรัตน์ อินทุวงศ์
(ผู้อำนวยการฝ่าย พสวท.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2311

 

มิตรชัย คำงอก
(ผู้ชำนาญ กลุ่มวิชาการ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2311

 

ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ
(พสวท. มัธยมศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2301

โสภา ปัฐน์บวรมงคล
(พสวท. มัธยมศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 02-392-4021 ต่อ 2309

ธิดารัตน์ ศรีพรหม
(พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

02-392-4021 ต่อ 2310

 

          วิจิตรา บุญเสริม
(พสวท. อุดมศึกษาในประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2309

 

ชุมพล จันทะลา
(พสวท. งานระดับอุดมศึกษาในประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
02-392-4021 ต่อ 2313,2308

วิวาภร สุดแสวง
(พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
02-392-4021 ต่อ 2310