บัณฑิตที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

Written by Vilanee Suchewaboripont on . Posted in Uncategorised

ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น
สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
 
ศาสตาจารย์ ดร. ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ศาสตราจารย์ ดร. กิจการ พรหมมา
สาขาธรณีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

 

ศาสตราจารย์ ดร. วินิช พรมอารักษ์
สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

ศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

ศาสตราจารย์ ดร. จตุพร วิทยาคุม
สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

ศาสตราจารย์ ดร. ยศนันต์ มีมาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร. นงนุช เหมืองสิน
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ

การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2559 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 อนุมัติให้ สสวท. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุที่มีหน่วยงานรองรับแล้ว เพื่อให้มีโอกาสทำงานวิจัยทันทีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การทำวิจัยบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและมีความเป็นเลิศในวิชาชีพ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยปีละ 30 ทุน ทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้สำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ซึ่งยังไม่มีทุนวิจัยจากแหล่งอื่น โดยบัณฑิต พสวท. จะต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย และส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยต่อไป


ตั้งแต่ปี 2555-2559 สสวท. ได้สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ จำนวนทั้งสิ้น 190 โครงการ แยกตามสาขาวิชาดังนี้ 

 

สาขาวิชา

จำนวนโครงการวิจัย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

รวม

ฟิสิกส์

14

11

9

10

6

50

เคมี

14

12

10

11

11

58

ชีววิทยา

8

6

10

13

9

46

คณิตศาสตร์

8

6

2

4

9

29

คอมพิวเตอร์

1

1

0

0

0

2

ธรณีวิทยา

1

1

0

3

0

5

รวม

46

37

31

41

35

190

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เงื่อนไขการชดใช้ทุนของผู้รับทุน

Written by Vilanee Suchewaboripont on . Posted in Uncategorised

 

กรณีปฏิบัติงานตอบแทนทุน

กรณีชดใช้เป็นทุน

การขอลาออกจากทุน พสวท.

  


กรณีปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ระดับการศึกษาที่รับทุน ระยะเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่นับเวลาตอนแทนทุน
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
ภายในประเทศ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน พสวท.
ต่างประเทศ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน พสวท.

หากนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน รวมแล้วเกิน 10 ปี ให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง 10 ปี และกรณีรับทุนอื่นที่มีเงื่อนไขปฏิบัติงานตอบแทนทุน ให้นับเวลาชดใช้ทุน พสวท. ต่อจากทุนอื่น 

 

การปฏิบัติงานตอบแทนทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

2.ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

3. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ/หรือมีการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติอนุญาตในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

4. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ทำวิจัยหลังปริญญาเอกภายในประเทศ ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติอนุญาตในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

5. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานภาครัฐที่มีการวิจัยและพัฒนา ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 4 - 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาาพันธ์ 2561

6. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการใน สสวท. ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการรองรับการจ้างผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท. ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

 

ฝ่าย พสวท. จะเริ่มนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน เมื่อหน่วยงานหรือผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มปฏิบัติงาน เช่น คำสั่งบรรจุ สัญญาจ้าง ที่มีระยะเวลาเริ่มต้น หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มาให้ฝ่าย พสวท.  

 


 กรณีชดใช้เป็นทุน

ผู้รับทุน พสวท. ที่กระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการรับทุน หรือขอลาออกจากโครงการ พสวท. ต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 2 เท่า ของทุนการศึกษา และเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนได้รับจากฝ่าย พสวท. 


 การขอลาออกจากทุน พสวท.

ผู้รับทุน พสวท. ที่ศึกษาภายในประเทศหรือ ณ ต่างประเทศ หากประสงค์จะลาออกจากโครงการ พสวท. ให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ สสวท. ผ่านศูนย์มหาวิทยาลัย หรือ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ โดยให้ระบุข้อความ “ยินยอมชดใข้เงินทุนตามเงื่อนไขสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. ” โดยมีความเห็นชอบของผู้ปกครอบในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ประกอบกับหนังสือขอลาออก ซึ่งการลาออกเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขสัญญาให้ทุนการศึกษา ดังนั้นจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อฝ่าย พสวท. ได้รับเรื่องจะดำเนินการเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้เงินทุนการศึกษาต่อไป

 

เกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ หลังสำเร็จการศึกษา

Written by Vilanee Suchewaboripont on . Posted in Uncategorised

การอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถกลับมารับทุน พสวท. เพื่อศึกษาต่อ

การบรรจุผู้รับทุน พสวท. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าทำงานก่อนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ

การเปลี่ยนหน่วยงานของผู้รับทุน พสวท.

 


 

การอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถกลับมารับทุน พสวท. เพื่อศึกษาต่อ

            ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท และกำลังปฏิบัติงานตอบแทนทุนการศึกษาในหน่วยงานปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับทุน สามารถขอรับทุนต่อได้โดยทุน พสวท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากนี้ ผู้รับทุนต้องมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. 


 

 

การบรรจุผู้รับทุน พสวท. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าทำงานก่อนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ

            ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี สามารถบรรจุเข้าทำงานก่อนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศได้ตามเงื่อนไขดังนี้

 1. หน่วยงานต้นสังกัดต้องอนุญาตให้ผู้รับทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาอย่างเต็มเวลา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยนับเวลาตั้งแต่วันบรรจุเข้าทดลองปฏิบัติงาน
 2. การบรรจุยังไม่นับเวลาตอบแทนทุน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ
 3. ผู้รับทุนสามารถศึกษาต่อด้วยทุน พสวท. หรือทุนอื่นๆ โดยผู้รับทุนต้องแจ้งความจำนงและรายงานความก้าวหน้าผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมา สสวท.
 4. การยกเว้นเงื่อนไชดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ โดยให้พิจารณาเป็นกรณีไป

การเปลี่ยนหน่วยงานของผู้รับทุน พสวท.

            มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้

 1. ผู้รับทุนที่ได้รับการกำหนดหน่วยงานที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาขั้นสุด หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการ กำหนดให้ สามารถดำเนินการได้ก่อนวันที่จะสำเร็จการศึกษา โดยให้ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงต่อคณะอนุกรรมการ ผ่านสสวท. พร้อมทั้งแนบนังสือยืนยันความต้องการของหน่วยงานใหม่ ที่จะรับผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 วัน
 2. ผู้รับทุน พสวท. ที่ยังไม่ได้รับการกำหนดหน่วยงานที่จะเข้าปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการขอให้กำหนดหน่วยงานได้ ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
  1. ผู้รับทุนสามารถยื่นหนังสือเพื่อแจ้งความจำนงขอให้กำหนดหน่วยงานต่อคณะอนุกรรมการ โดยผ่าน สสวท. หรือ
  2. ผู้รับุทุนสามารถติดต่อหน่วยงานที่จะเข้าปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง แล้วแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบโดนผ่าน สสวท. พร้อมทั้งแนบหนังสือยืนยันความต้องการของหน่วยงานที่จะรับผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานด้วย
 3. ผู้รับทุนที่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานตามข้อ 1 และ 2 แล้ว แต่ยังไม่ครบระยะเวลาของการชดใช้ทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้ทุนการศึกษาของโครงการ พสวท. หากมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยปฏิบัติงานตอบแทนทุน ให้ดำเนินการได้หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้หน่วยงานใหม่มีหนังสือทาบทามไปยังหน่วยงานเดิม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดังกล่าว อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานเดิมและคณะอนุกรรมการ ดังนี้
  1. กรณีที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานได้ ให้หน่วยงานเดิมแจ้งกำหนดเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุนในส่วนที่เหลือตามสัญญาให้หน่วยงานใหม่ทราบถึงข้อผูกพันที่ผู้รับทุนมีต่อ สสวท. และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานเดิมแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้ สสวท. ทราบต่อไป
  2. กรณีที่ผู้รับทุนไม่ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหน่วยงานตามข้อ 1 และ 3 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมจนครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุนการศึกษาของโครงการ พสวท. การดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากหลักเกณฑ์นี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาให้ทุนการศึกษาของโครงการ พสวท.