โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

น.ส. เพ็ญธนา สมานพันธุ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

น.ส. อุทุมพร อาสว่าง

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

นาย ฐิติพงษ์ กาวิชัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า