กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

น.ส. ทิพย์วิมล ชุมภูกาวิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

น.ส. วนัชวรรณ ฮันเย็ก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย รุ่งโรจน์ เบญจกุล

Michigan Technological University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย บุณฑริก บริสุทธิ์

Moscow State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน