สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

น.ส. มนชยา พิบูลย์

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ