สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

นาย ณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์

Kumamoto University School of Medicine, Kumamoto

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. ศรายุทธ เอี่ยมคง

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศิริวรรณ บุญมา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุดารัตน์ พุกบุญมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

ดร. ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

นาย สมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ภัทรพงษ์ พลเสน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิวรรณ จรีรัตนชาติ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อรพรรณ คิง (พวงไสว)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รุ่งทิพย์ ขันถม

Gunma University

กำลังเรียน

นาย สุวรรณวุฒิ พรพรหมศิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จตุพงษ์ พลจรัส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

ดร. วิทยา พิมทอง

University of Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนธม ไชยลังการณ์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิรินาถ เตชา

University of Maryland College Park

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วรรษมน ภู่สกุลขจร

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน