สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. บำรุง พ่วงเกิด

University of Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ. ดร. ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ. ดร. วิษณุ เพชรภา

University of Central Folrida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. สิรพัฒน์ ประโทนเทพ

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. วรการ นียากร

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ. ธีระ ศิริธีรากุล

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม

University of Kansas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. จตุพร ทองศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส. วรรณพร สรรประเสริฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ. ดร. อิศนันท์ (สุพัฒน์) วิวัฒนรัตนบุตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. วรวุฒิ มรรคเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. การุณย์ สาดอ่อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. อาภาภรณ์ สกุลการะเวก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. พุทธา สักกะพลางกูร

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน

University of Dundee

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภูษณิศา (ณิศาชล) ล้อมทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วัลย์ลดา กลางนุรักษ์

Shizuoka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐพร ชื่นเจริญ

Michigan Technological University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิชชานันท์ ธีเศรษฐ์โศภน (ชไมพร อนุเอกจิตร)

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. กัญญ์ณณัฏฐ์ (กนกนุช) แจ่มศรี

University of Colorado at Denver

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ธีรพร สุธีวงศ์

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นวพันธ์ ขยันกิจ

University of Louis Pasteur

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 1 of 2