สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นาย ธารา มานะงาน

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส. ศิริอร บุญญวนิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. ธนากร รัตนะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. ศุภบัณฑิต ยังวิลัย

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. จิราภรณ์ รื่นสัมฤทธิ์(โยจินา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส. เบญจมาภรณ์ วงศ์อนุ

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์)

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นาย เอิญ ใจเอื้อเฟื้อ (สุริยะฉาย)

Chiba University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. บัญชา อธิเบญญากุล (พิมลเศรษฐ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา