สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รศ. ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์

Lehigh University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. เกศิณี เหมวิเชียร

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

น.ส. แพร นีรนาทรังสรรค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นาย ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อภิโชติ เอื้อบุญส่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน