สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

ดร. ปรารถนา ดีประเสริฐกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

ดร. พลพิบูล สตางค์พุฒิ

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

น.ส. ไอศวรรย์ ชั้นกาญจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร