สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. นวลวรรณ สงวนศักดิ์

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. รัฐการ อภิวัฒน์วาจา

University of Surrey

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผศ. ดร. ศุภกร รักใหม่

University of Surrey

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. วันทนา คล้ายสุบรรณ์ (ทรงประกอบ)

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. วันวิสา ลิ้มพิรัตน์ (พัฒนศิริวิศว)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. ประไพวรรณ สันวงศ์

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. แพร จิรวัฒน์กุล

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นาย ฐกลวรรธน์ จันทร์วัฒนะ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สุโข ก่องตาวงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นันทพร กมลสุทธิไพจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. วุฒิไกร บุษยาพร

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อรุโณทัย รัตนชาตะ

University of California, Davis

สำเร็จการศึกษา

นาย ธนะพงษ์ พิมพ์เสน

University of Chinese Academy of Sciences

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กฤษดา กิตติมานะพันธ์

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชาตรี ไสยสมบัติ

Lehigh University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณรงค์ จันทร์เล็ก

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พินิจ กิจขุนทด

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุจินดา สัตยาพร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 1 of 2