สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. สยามรัฐ ป้านภูมิ

มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ลาออก

น.ส. กิตติพร ตรีศุภกานต์ (แซ่จึง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. พัทธนันท์ (สุจินดา) นาถพินิจ (ลักขณาอดิศร)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นาย พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

น.ส. สุภาวดี ชนะพาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. อาริสา ใจอยู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

น.ส. สุกันต์รดา (จีรายุ) ทองดอนเอ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. เจต พานิชภักดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน