สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา

University of Bradford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร. บุษบา คาร์เมอร์

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร. อุเทน แสวงวิทย์

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มติพล ตั้งมติธรรม

Michigan Technological University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อาจวรงค์ จันทมาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย ชัยพร ศุกลพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กุลภา ไชยวงศ์คต

Kyushu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชัยพร นิลารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อำนาจ สุคม

The Graduate University for Advance Studies

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศิรประภา สรรพอาษา

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นหทัย ตนะกุล

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศุภชัย อาวิพันธุ์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อภิมุข วัชรางกูร

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน