สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. นิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม (ชาวสวนเจริญ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. จุฑาทิพ บุญสมบัติ

University Emory

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ส. สุมลธา หนูคาบแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. ศิริพร กีรติจำเริญ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. ยอดสร้อย คณินธรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. วรรณพร ดิสดี

Chiba University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. วินัย เอี้ยวสุวรรณ

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. เบญจมาศ คุ้มครอง (มูลเมือง)

Wayne State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จอมณรงค์ เลิศสุวรรณ

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน