สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. โรจนา ลี้เจริญ

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นาย บรรฑูรย์ ละอองศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นาย จรัญ ยะฝา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นาย วศิน ลิ้มธัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

น.ส. เยาวเรศ พิมพ์สุทธิ์ (เขียวมุ่ย)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย

University of Surrey

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. ธาดา แก้วประเสริฐ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. สุนทร จรรยาวดี

University of Southampton

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. อธิคม มาน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. วธิพร เย็นฉ่ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

นาง กาญจนา หงษ์ทอง (เวียงนนท์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

น.ส. จินตนา นามมูลน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กนกวรรณ นนทพจน์

University of Louisiana at Lafayette

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชัยวัฒน์ ประเวศทองโสภณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. กิตติยา เชียร์แมน (หมวกสังข์)

The University of New South Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปิยพัฒน์ พูลทอง

University College London (UCL)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน