สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

รศ. ดร. กาญจ์นภา อมรัชกุล

University of Minnesota

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)