กรมควบคุมโรค

น.ส. สุดธิดา แสงยนต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมควบคุมโรค