ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. มงคล อุดโท

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. จันทิรา ปัญญา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. บุญเฮียง พรมดอนกอย

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. พีรดา พรหมมีเนตร

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. อนุภาพ ประชุมวัด

The University of Chicago

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. ศิรประภา สัญชาตเจตน์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. พรพิมล วงศ์ธิดา

Mayo Graduate school

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. สุธาสินี สมยง

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. สุริษา สุวรรณรังษี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. วีระชัย นาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. ธริดาพร บัวเจริญ (บุญญไพบูลย์ศรี)

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย สุทธิพันธุ์ สังข์สุวรรณ

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน