ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. กมลวรรณ ธรรมเจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. นฤพล อินทะสันตา

University of Masachusetts

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. จิตาภา สำราญจิตต์

University of Massachusetts Amherst

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. สุภาพร แสงริบทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. สุวัชชัย จรัสโสภณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. สุวัสสา บำรุงทรัพย์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. ชุลีกร โชติสุวรรณ

University of Alabama

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข

Arizona State University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. ดวงพร เครสปี้ (เยี่ยมสวัสดิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. กิตติพงษ์ ตันติสันติสม

Univeristy of Tuebingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ (วรพจน์)

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พรรณิดา นนสุวรรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. จารุวรรณ จูฑะมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อัจฉรา แป้งอ่อน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. รฒียา ทรายแก้ว

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. กุลวดี การอรชัย

University of Tsukuba

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พรปวีณ์ นนทะสร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สมประสงค์ ทองคำ

Université Toulouse III - Paul Sabatier

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เจษฎา แม่นยำ

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาง ทรรศนพรรณ สุขสมปอง (เลิศสุชาตวนิช)

Cornell University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. วีรกัญญา มณีประกรณ์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สาธิตา ตปนียากร

Universität Hildesheim

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จิตรลดา กวีธีระวัฒน์

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อนิวัฒน์ เพ็งสว่าง

University of Newcastle

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มนฤดี เลี้ยงรักษา

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. คมสันต์ สุทธิสินทอง

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธิติกร บุญคุ้ม

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อัญชลี จันทร์แก้ว

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีระ บุตรบุรี

The University of Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 1 of 2