ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ดร. ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย มนต์ชัย จิตรวิเศษ

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)