มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. เอกวิทย์ ตรีเนตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นาย สิทธิเดศ ศรีน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. ยุพเยาว์ คบพิมาย

University of Bern

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. ปิติพร ฉิมสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. สายรุ้ง เมืองพิล

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นาย ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. อัครินทร์ อินทนิเวศน์

University of Surrey

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. พิมพ์พร จันทร์ผง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. กนกวรรณ ตาลดี

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปิยธิดา กล่ำภู่

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ

Kwangwoon University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน