กรมควบคุมมลพิษ

น.ส. จรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
กรมควบคุมมลพิษ

น.ส. อมรภัทร ทัศนประสิทธิผล

University of East Anglia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
กรมควบคุมมลพิษ

น.ส. สุโรชา พูลสวัสดิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
กรมควบคุมมลพิษ