มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร. พรทิพย์ ป้องชาลี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร. พิมพา สร้อยสูงเนิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

น.ส. ธิดารัตน์ กุณะวงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นาย สมาน คันธรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร. วุฒิไกร ใสเหลื่อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พนาวรรณ หวังดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อาวีญา เจริญผล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณรงค์ศักดิ์ บุญศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชยาคมน์ ปุริมศักดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน