มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่

นาย ชัยวัฒน์ (สุเชษฐ) เต็งศิริวัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

นาย สมภพ พัดจาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่

นาย ถิร ธาดาพรรษวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน