มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดร. สุรพล ใจวงศ์ษา

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดร. กรุณา ใจนนถีย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน