มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ดร. ไชยยันต์ โอรส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ดร. เพ็ญพร นิ่มนวล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. รังสรรค์ ร่วมนิคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน