มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร. ชาคร ชินวงศ์อมร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ดร. นริศร์ บาลทิพย์

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร. มณีภรณ์ ภูริพัฒน์

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน