มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. ธิดารัตน์ หวังคำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปิยวัฒน์ ทัพสนิท

Tohoku University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. กานต์ ษรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนากร เอี่ยมสระศรี

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปาริชาติ พรมโต

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์

University of Surrey

สำเร็จการศึกษา

ดร. ทรงศักดิ์ พลานนท์

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จินตวัฒน์ ตันอมาตยรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา