มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์(ประไพพงษ์)

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. จูลิน ลิคะสิริ

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สุทธาธร สุวรรณรัตน์

Universitat Des Saarlandes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ภควรรณ หนองขุ่นสาร

Keele University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. พูนสุข กีฬาแปง (ออประยูร)

University of London, Birkbeck College

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ. ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

The University of British Columbia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. สุกัญญา มหาธีรานนท์ (วงศ์พรชัย)

University of Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. จิตรลดา ทองใบ (เศรษฐกร)

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ. ดร. สุพล อนันตา

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. สุภาพ ชูพันธ์

University of Maryland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ปรัชญา มาลาศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน (ศตวรรษ แสนทน)

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. สุภาภรณ์ ครัดทัพ

University of Cincinnati

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. เชิดศักดิ์ แซ่ลี่

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สราวุธ จันทรประเสริฐ

Royal Holloway University of London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. วรานนท์ อนุกูล

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. กฤติยาพร วงษา

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. มุกดา ภัทราวราพันธ์

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ธีรนุช บุนนาค

University of Alabama

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ผกาทิพย์ อักษรนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช (ธรรณพ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ. ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. อภินภัส รุจิวัตร์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ปริศนา ทำบุญ

University of California, Davis

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ทินกร กันยานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

Clemson University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. อุษณีย์ วัดแย้ม

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. วสุ ปฐมอารีย์

University of Newcastle

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

University of Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ธิติ จันทร์ภิรมย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. กาญจนา ดำริห์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

University of Notre Dame

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. มรกต เก็บเจริญ

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. นัทธี สุรีย์

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร

Boston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. เดชา ทาปัญญา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. อรุณฉาย สายอ้าย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ศิริวรรณ ศิรินินทศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ศิลา กิตติวัชนะ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. กรธัช(สุริยา) อุ่นนันกาศ

University of Wollongong

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง

University des Sciences et Technologies de Lille 1

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรรณศิริ วรรณสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรนุช สืบเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ผศ. ดร. วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์

University at Buffalo

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชนิดา พวงพิลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. สันติ ทาเสนา

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. กรรณนิภา โมทนะเทศ

Texas A&M University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อัจฉรา ปัญญา

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

University of postdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชนิสร เหง้าจำปา

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐพล พลอยมะกล่ำ

Iowa State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภัทร์นฤน วรจิตติพล

University of Surrey

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. จิรกานต์ นันแก้ว

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร

Queens University Belfast

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย เขม จิรภัทรพิมล

University of Virginia

สำเร็จการศึกษา

ดร. สมชาย ศรียาบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สมสกุล วงศ์ปาลีย์

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. สุลาวัลย์ ขาวผ่อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. เทิด ดิษยธนูวัฒน์(ธนูใจ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กุลภา ชนะวรรโณ

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. วาทิต โคกทอง

Georg-August-Universitat Gottingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศรณย์เศรษฐ์ โสกันธิกา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เป็นหญิง โรจนกุล

Royal Holloway University of London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กฤษฎา สังขนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รัตนาภรณ์ ฟองเงิน

University of Texas at Austin

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นราวดี ณ น่าน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาธินันท์ แพ่งนคร

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นัทธวัฒน์(ศิริวัฒน์) เสมากูล

Colorado State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศุภณัฐ ชัยดี

Meiji University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ดลภาค พรนพรัตน์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล

University of Maryland at college Park

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. สมลักษณ์ อุตุดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ผศ. ดร. สมภพ มูลชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. สุวิมล อุดพ้วย

University of Louisiana at Lafayette

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. นิรุต ผุสดี

Ohio state University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อรุโณทัย จำปีทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. นิติ มั่นเข็มทอง

University Texas at EL Paso

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จตุพล คำปวนสาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. วัลย์ชัย พรมโนภาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศุภลักษณ์ โพธิ

Universidad de Sevilla

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ญาณวรรณ วงศ์ไชย

University of Connecticut

สำเร็จการศึกษา

ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 1 of 6