มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ. ดร. อนุชา แยงไธสง

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. จิตกร ผลโยญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. สิทธิพงษ์ โกมิล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ. ดร. สายันต์ แสงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. วิชิต สมบัติ

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ในประเทศ) AIT

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ. ดร. ชาญ อินทร์แต้ม

Technical University Munich

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ. ดร. นิภาวรรณ พองพรหม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. รตี สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ. จารุวรรณ์ วงบุตดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. กาญจนา ศิวเลิศพร

Cardiff University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. ธนวิทย์ จีรุพันธ์

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ประเสริฐ ผางภูเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. อนุสรณ์ นิยมพันธ์

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย กัมปนาท ฉายจรัส

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. มาลี ประจวบสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. จีรภัทร นุตริยะ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุภาพ ตาเมือง

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน