มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผศ. ดร. อารีย์ ชูดำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์