สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

น.ส. สุวลักษณ์ ทองสุทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน