สภากาชาดไทย

ดร. พิริยะ วงศ์คงคาเทพ

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน