โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

นาย ณัฐพล เกษางาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน