สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น.ส. ฝนทิพย์ หนูทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว