มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ภราดร ภักดีวานิช

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. ภัทร อัยรักษ์

University of Essex

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. รัตนา เกียรติตันสกุล

Boston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. ศราชัย ก้องศิริวงศ์

University of Illinois at Chicago

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ขวัญ นวลเจริญ

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. วัชนิดา ชินผา

Montpellier II

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ. ดร. รณสรรพ์ ชินรัมย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เยาวลักษณ์ อาลีโบด์ (แซ่ซอร์)

Montpellier II

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. มรกต แก้วเพชร

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ชุตินธร พันธ์วงศ์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. วัชรวดี หนูหอม

The University of Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. กฤติกา แก้วจำนง

University of East Anglia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. โรมรัน ชูศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. สุพรรณี ดวงทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. เยาวภา สุขพรมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร

University of California, Irvine

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. เดชา เสริมวิทยวงศ์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. เอธัสวัฒน์ คำมณี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย วิษณุ ช้อยช่างทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. กำธร ไชยลึก

University of Notre Dame

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ธนานุวัติ สุยุพร (อกนิษฐ์กุล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นัฐดา ยีสมัน (จิเบ็ญจะ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. จงดี ธรรมเขต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. อรทัย เนียมสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. สิริญญา จันทรักษ์

University of Masachusetts

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ฐิติกา กิจพิพิธ

Flinders University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ยูซุฟ เจะบ่าว

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. วิลาสินี ศรีพรหม

University of Sydney

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ปิติพล มีมาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. วรรณรัตน์ พันธุ์วิริยรัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรมย์ญลิน (อุดมศักดิ์) ทิพย์มณี

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. อนิรุทธ ผลอ่อน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. นิตยา อัมรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. สุชีรา ลอยประเสริฐ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ชัยวัฒน์ เลิศวิริยะนันทกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ทรรศิดา สุขสวัสดิ์

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วันเพ็ญ นาเกลือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย นรากรณ์ แก้วขาว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. สมพงษ์ ฉุยสุริยฉาย

University of Maryland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. แหลมทอง ชื่นชม

University of Giessen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรดร ไผ่เรือง

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร. ธันวา อาภรณ์ทิพย์

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร

Stockholm University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. สุรีรัตน์ หอมหวล

National University of Singapore (NUS)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. วรศักดิ์ เพชรวโรทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. จิรวัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. อารตีย์ อรุณเกษร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นวนล ธีระอัมพรพันธุ์

Purdue University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐพล ไร่สงัด

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นิภาพร คนธภักดี

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พรฑิตา ทิวทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รัชกฤช ศุภกุลโอภาส

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์

University of Bayreuth

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. สวัสดี ยอดขยัน

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พรอุษา สงทิพย์

สำเร็จการศึกษา

รศ. ดร. พงศธร อมรพิทักษ์สุข

Universite MONTPELLIER

สำเร็จการศึกษา

ดร. พริม พลันสังเกตุ

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. พฤฒิ กาฬสุวรรณ

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

นาย ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา

ดร. บุญรอด ยุทธานันท์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. ฉลองรัฐ แดงงาม

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พลชาติ โชติการ

University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. เสาวภา ด้วงปาน

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา

นาย ยิ่งยศ ลาภวงศ์

Macquarie University

สำเร็จการศึกษา

นาย จุฑานัฎ แก้วบำรุง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรพงศ์ ไพโรจน์ศิริกุล

University of California, San Diego

สำเร็จการศึกษา

ดร. จิตตรียา ตันสกุล

University of California at Santa Cruz

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุธินี สินุธก

Univesity of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นีรนุช ภู่สันติ

Aston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศรัณยา พีระเกียรติขจร

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ต้องหทัย ไพรัตน์

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 1 of 5