สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

น.ส. นลินี โสรณสุทธิ (พิสุทธิพร)

James Cook University of North Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.)