มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ดร. เบญจมาส ไชยลาภ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา