ศูนย์วิจัยและพัฒนากระมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ดร. หนึ่งฤทัย ยกน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน